Väsentliga händelser under 2022

Stavsjögården

Verksamheten har under året primärt fokuserats på att realisera Etapp 2 av hyresbostäder som färdigställdes i september då samtliga lägenheter var kontrakterade.

Projektet ”Etapp 2” med 12 hyreslägenheter är bolagets största åtagande vilket också gör Kiladalens Utveckling till Stavsjös största fastighetsägare, inte bara för hyresobjekt utan även för kommersiella objekt. Kortsiktigt medför detta en del utmaningar på grund av kraftiga finansiella svängningar. I samband med den nya finansiering vi nu avser att sluta har vi låtit göra en värdering av verksamheten. Stavsjögården med alla dess verksamheter värderas idag till 37 miljoner kronor.

Samtliga av bolagets hyreslägenheter har varit uthyrda och någon vakans har inte förekommit. Den enskilt största hyresintäkten kom från Vilson Inspect & Detect. Under våren lades deras verksamhet ner och bolaget lämnade sina lokaler under sommaren. Gymnastiksalen och Vävstugan är som tidigare utnyttjade av Förskolan, bridgeklubben, frisersalongen och vävgruppen som hämtar sina medlemmar från hela närområdet.

Den gamla Skolbyggnaden och gymnastiksalen har varit i stort behov av att rustas upp. Vi har erhållit ett stöd från Boverket för en energibesparingsåtgärd som genomförts under hösten. Åtgärderna rör huvudsakligen byte av fönster och dörrar.

Hyreslägenheter i Stavsjö, Etapp 2, tolv lägenheter

Etapp 2 med sina 12 lägenheter uppgår till 769 kvadratmeter vilket ska jämföras med Etapp 1 som omfattade 596 kvadratmeter.  Etapp 2 på Stavsjögården består av tre huskroppar, alla i markplan för att kunna fungera för människor att åldras i och att till exempel kommunens hemtjänst ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett sätt som medger goda arbets-förhållanden. Hela projektet har kostat drygt 19 miljoner kronor.

Följande har hänt under året:

  • Etapp 2 blev klar för inflyttning den 1 september. Slutbesiktning gjordes den 26 augusti utan anmärkning. Hyresgäster till Etapp 2 har rekryterats från ett bredare geografiskt område och flera hyresgäster kommer ifrån Norrköpings kommun. Vi har sett ett visst intresse i Krokek med omnejd, dvs den södra delen av Kolmården, att flytta till Stavsjö.
  • Allt sedan förvärvet av den tidigare skolfastigheten har vi haft en tvist med kommunen om hur del av köpeavtalet skulle tolkas. Det tvisten avsåg var vilka avgifter som skulle anses vara erlagda vid tidpunkten för förvärvet 2015. Nu, sju år senare, har tvisten lösts till bolagets fördel och vi kan lägga den frågan bakom oss.
  • En annan osäkerhetsfaktor har varit frågan om statligt investeringsstöd, som vi erhöll för Etapp 1, och som vi även ansökt om inför byggstart av etapp 2. Trots alla turer i ärendet fick vi i slutet av året ett beslut som säkerställde investeringsstödet på drygt 6 miljoner kronor. Därmed kunde finansieringen säkras.

Digital lanthandel

Avtalet mellan bolaget och Nyköpings kommun löper med två år i taget. Ett nytt avtal tecknades i oktober och det nya avtalet löper till och med år 2024. Sedan pandemin har utnyttjandegraden återgått till den nivå som gällde tidigare med god kapacitet.

Seminarier, konferenser och utbildning

Kiladalens Utveckling har under året fortsatt att delta som föreläsare på olika bostadskonferenser. Under hösten medverkade bolaget digitalt på ett landsbygdsforum i Luleå och med föreläsare på plats i en större konferens i Norrtälje arrangerad av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm.

De bostäder vi bygger röner fortfarande ett intresse runt om i landet. Bolaget har kunnat fakturera för konsulttjänster i övriga Kolmården och i slutet av maj besökte Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun Stavsjögården som en del i nämndens och kontorets årliga studiebesök. Ett 25-tal politiker och tjänstepersoner deltog i visningen som fortsatte med ett panelsamtal i Krokek där bolaget deltog i panelen och i en utställning för allmänheten.

Fixargruppen

Fixargruppen är ett eget nätverkoch består av ett fyrtiotal människor i framför allt Stavsjö som delat sitt engagemang mellan Stavsjögården, Stavsjö Föreningshus och den gemensamma yttre miljön i samhället. Normalt har mellan femton till tjugo personer mött upp för att umgås, arbeta och dricka kaffe tillsammans. En viss nyrekrytering har skett i samband med att nya hyresgäster flyttat in i Etapp 2.

Bolaget förnyade avtalet med Nyköpings kommun om att sköta iläggning och upptagning av badbryggan vid badplatsen i Stavsjö. Avtalet gäller för ett år i taget men avses fortsätta i framtiden. Fixargruppen har utfört den kontrakterade brygghanteringen och dessutom på uppdrag av Stavsjö Valves utfört arbete med den yttre miljön runt bruket.

Fasadmålningen av Vävstugan fortsatte under hösten. I övrigt har tisdagsträffarna fokuserat på uterummet i Stavsjö, till exempel Ventilvallen, gångbanor längs sjön och Slaggudden. 

Har du frågor om Fixargruppen eller vill komma med på kontaktlistan, hör av dig till Thomas Rodestrand på: thomas.rodestrand@telia.com alla är välkomna, både män och kvinnor.

Utfall 2022

Bolagets försäljning uppgick under 2022 till knappt 1,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 28% (26%) jämfört med året innan. Tre fjärdedelar av intäkterna kommer från hyreslägenheter.

Nästa projekt

I väntan på nya hyresgäster har Fixargruppen påbörjat en uppfräschning av de två tidigare lektionssalarna som inte bearbetats sedan bolaget övertog fastigheten. Målet är att lokalerna ska kunna hyras med ensamrätt eller som del i ett kontorshotell.  Bolaget har även initierat en projektgrupp med uppdraget att utreda förutsättningarna för att konvertera en del av huvudbyggnaden till en hyreslägenhet på 3 ROK.