Böcker

Våra böcker – det bortglömda landet

Handbok i landsbygdsutveckling.  Bok 1

I kontrast till vanligt förekommande vanföreställningar kan landsbygdssamhällen vara en dold vinstgenerator för en kommun. Den här boken som kom ut 2016 visar hur man kan utveckla ett landsbygdssamhälles service och göra boendet attraktivt för både äldre och yngre familjer genom att skaffa sig det verktyg som ger kraft att agera och samtidigt representerar samhällets invånare. Som verktyg har vi använt bolagsformen ”Lokalt Utvecklingsbolag (svb)”.

För att sätta det lokala utvecklingsbolaget i ett samhällsperspektiv utgör en del av materialet en uppsats av Sofia Carlefjord, Institutionen för stad och land vid Sveriges Lantbruks-universitet. Även denna uppsats kan ge en del goda idéer och uppslag om hur man bedriver framgångsrik landsbygdsutveckling och om de instrument som kan stå till förfogande.

Att bygga hyreslägenheter på landsbygden.  Bok 2

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller bostäder och en lösning finns i form av hyreslägenheter på lands­bygden. Våra små orter behöver ett tillskott av yngre människor, gärna barnfamiljer, för att kunna bibehålla underlaget för den service som finns och den som vi vill utveckla vidare. Vi vill visa ett exempel med små moderna lägen­heter anpassade till de som inte längre orkar med en villa där trädgård och underhåll blir övermäktigt. När en prisvärd fastighet tillgänglig för den unga familjen startar den önskade flyttkedjan som bidrar till ett samhälle i balans. Boken som kom ut 2017 utvecklades senare till en bok som ytterligare breddar perspektivet.

Bok 1 och 2 kan erhållas efter beställning till e-mailadressen: kiladalensutveckling@kuab.eu

Bygg smart på landsbygden. Bok 3

Boken är en revidering och fördjupning av den bok som kom ut 2017 med de erfarenheter som gjorts sedan dess. Framförallt finns här fördjupade avsnitt om utmaningen av institutionella barriärer mot att bygga lägenheter på landsbygden, inte minst de finansiella. Men vi vill även illustrera hela frågan om byggandet på landsbygden genom att inkludera ett antal debattartiklar i ämnet för att ge en bredare belysning av områden som kräver en politisk viljeinriktning.

Boken vänder sig i första hand till personer och grupper som vill starta lokala initiativ till landsbygdsutveckling med fokus på bostadsbyggande. Men våra erfarenheter gör att texten i lika hög grad vänder sig till det politiska ledarskapet på kommunal nivå och personer som arbetar att med revidera eller ta fram nya regelverk och förordningar på statlig nivå.

Som handledning för landsbygdsutvecklare är bok 1 och 3 ett praktiskt verktyg för vardagen.

Köp boken på

Adlibris

Bokus