Om Kiladalens Utveckling AB (svb)

Vad är ett Lokalt Utvecklingsbolag?

På senare år har aktiebolagslagen (ABL) fått ett tillägg i kapitel 32 §5 som medger en bolagsform anpassad för lokal finansiering. I ett sådant aktiebolag kan utdelningen för aktieägarna inte överstiga riksbankens ränta med mer än 1% och bolaget har så en s k hembudsskyldighet. Hembudsskyldighet innebär att den aktieägare som vill sälja sina aktier, först måste erbjuda den övriga kretsen av ägare att köpa dessa aktier. Ingen aktieägare får rösta för mer än 10% av de röster som är närvarande på en bolagsstämma. Allt detta är till för att ingen ska ha intresse eller förmåga att ta över verksamheten om den är framgångsrik. Bolaget har människorna i sitt lokalsamhälle som ägare och skall verka för de lokalt boendes bästa.

Vinsten i ett Lokalt Utvecklingsbolag räknas i kvalitetsboende

Verksamhetsformen tog sin form på Gotland för flera år sedan och framgången har gjort att 8 lokala utvecklingsbolag nu etablerats.
Till skillnad från vanliga aktiebolag saknas möjligheten till reella utdelningar när verksamheten går bra. Istället återinvesteras vinsten lokalt. Det finns inte heller en marknad för försäljning av aktier.

Vinsten i det Lokala Utvecklingsbolaget skall ses som att den bygd man bor i blir livskraftig, har god service och ger ett kvalitetsmässigt bra liv. Minst lika viktigt är att de satsningar och investeringar människor gör i sina bostäder är värdebeständiga.